Testament

In een testament regelt u uw nalatenschap. De verdeling van de erfenis, de benoeming van een executeur testamentair, uw wensen ten aanzien van uw uitvaart; u kunt precies laten opnemen wat u belangrijk vindt.

Voogdijbenoeming

In een testament kan ook een voogdijbepaling staan. Hiermee geeft u, als testateur, aan wie de voogdij over de minderjarige kinderen op zich neemt als de laatste gezaghebbende ouder is overleden. Het is ook mogelijk om een 'losse' voogdijbenoeming te maken. Zo'n benoeming regelt (uitsluitend) de voogdij.
Bewindbepaling
Ook kunt u de erfenis van een bepaalde erfgenaam onder bewind stellen. Dit gebeurt vaak als de erfgenaam minderjarig is of wanneer hij door persoonlijke omstandigheden nog niet in staat is de erfenis te beheren.
Uitsluitingsclausule
In de meeste testamenten staat ook een uitsluitingsclausule. Deze clausule voorkomt dat uw erfgenaam de erfenis bij een echtscheiding moet delen met uw ex-partner.

Altijd in beweging

Niet alleen verandert er in úw leven veel. Ook in wetgeving en belastingensystemen worden regelmatig wijzigingen doorgevoerd die direct invloed hebben op de gevolgen en uitvoering van uw testament. Een verouderd testament kan veel problemen veroorzaken. Nabestaanden kunnen daardoor in een lastige situatie komen omdat niet helemaal duidelijk is wie welke verantwoordelijkheden mag of moet dragen en wie waar recht op heeft. We bieden aan uw testament te checken: gooi een kopie en een kopie identiteitsbewijs in de bus en bel een paar dagen later even.
Na uw overlijden
Na uw overlijden zal de notaris onderzoek doen om alle erfgenamen en wilsbeschikkingen in kaart te brengen. Daarna geeft hij in het algemeen een verklaring van erfrecht af waarmee de erfgenamen kunnen aantonen dat zij recht hebben op uw nalatenschap.

Een testament helpt u dus ook na uw overlijden goed voor uw naasten te zorgen.

Heeft u na het lezen vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact op via 0592-261217 of stuur een e-mail.

Onze diensten: Voogdij, Testamenten en Schenken

Log In or Register